ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

Մենք պարտավորվում ենք պաշտպանել և ապահովել Ձեր տվյալների գաղտնիությունը: Անձնական տվյալների պաշտպանության սույն կանոնները, ինչպես նաև սույն կայքի (այսուհետ՝ «Կայք») օգտագործման պայմանները և այստեղ նշված ցանկացած այլ փաստաթուղթ, սահմանում են այն ընթացակարգը, որին մենք հետևում ենք Ձեր կամ Ձեր կողմից տրամադրված տվյալների հավաքագրման համար (այսուհետ՝ «Տվյալներ»): Խնդրում ենք կարդալ ներքոշարադրյալ տեքստը՝ տվյալների մշակման և օգտագործման մեր կանոններին ծանոթանալու համար։

Համաձայն 1978թ․ հունվարի 6-ին ընդունված՝ «Տվյալների հավաքագրման, տվյլաների ֆայլերի և անձնական ազատությունների մասին» ակտի՝ Տվյլաների օպերատոր է հանդիսանում «ԻՋԵՎԱՆԻ ԳԻՆՈՒ,ԿՈՆՅԱԿԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ՓԲԸ-ն, որը գրացնված է Հայաստանի Հանրապետության պետական գրանցամատյանում՝ 67.120.00689 և ունի իրավաբանական հասցե հետևյալ հասցեով. Հայաստանի Հանրապետություն, Տավուշ, Իջևան, Երևանյան, 9։

 1. Տեղեկություններ,որոնքմենք ստանում ենք Ձեր մասին

Մենք հավաքում և մշակում ենք Ձեր մասին հետևյալ տվյալները.

 • Ձեր կողմից կամավոր ներկայացված անձնական տվյալներ (սեռ, անուն և ազգանուն, էլեկտրոնային փոստի հասցե, բնակության վայր, ծննդյան տարեթիվ),
 • Վիճակագրական և ընդհանուր տեղեկատվություն (այցելության ամսաթիվն ու ժամանակը, Ձեր՝ Կայք այցելելու վերաբերյալ մանրամասներ (ներառյալ՝ թրաֆիկի, լոկացիայի մասին տվյալներ և տեղեկություններ Ձեր այցելած էջերի վերաբերյալ)),
 • Տեղեկատվությունը, որը Դուք տրամադրում եք՝ լրացնելով մեր Կայքում առկա ձևաթղթերը: Մասնավորապես, մեր կայքն օգտագործելու համար գրանցվելու, մեր ծառայություններին բաժանորդագրվելու, տեղեկություններ հայցելու կամ մեկնաբանելու ժամանակ տրամադրված տեղեկատվությունը։ Մենք նաև կարող ենք Ձեզնից տեղեկատվության հայցել այն դեպքում, եթե Դուք հայտնում եք մեր կայքում առկա որևէ խնդրի մասին։ Եթե մեզ էլեկտրոնային նամակներ եք ուղարկում, մենք կարող ենք պահպանել նամակագրությունը:
 • Մեր կայք մուտք գործելիս Ձեր համակարգչի բրաուզերը մեզ է փոխանցում այնպիսի տեղեկություններ, ինչպիսիք են Ձեր IP հասցեն, բրաուզերի տեսակը, այցելության ժամանակը, հարցման URL աղբյուրը. այդ տեղեկատվությունը հավաքվում և օգտագործվում է մեր Կայքի այցելությունների մասին վիճակագրական տվյալների կազմման համար: Այդ տեղեկատվությունը կարող է օգտագործվել մեր կայքի և մեր կողմից առաջարկվող ծառայությունների բարելավման համար:
 • Ձևաթղթի՝ աստղանիշով նշված դաշտերը (հիմնականում՝ անունը, ազգանունը, հասցեն, էլեկտրոնային փոստը) պետք է լրացվեն: Այդ դաշտերը չլրացնելու դեպքում մենք չենք կարող տրամադրել Ձեզ վերոնշյալ բոլոր ծառայությունները:
 1. Մշակմաննպատակները

Մեր կողմից հավաքագրված տվյալները մենք օգտագործում ենք բացառապես հետևյալ նպատակներով.

 • Վստահ լինելու համար, որ Կայքն աշխատում է պատշաճ կերպով՝ Ձեր բրաուզերի և համակարգչի առանձնահատկություններին համապատասխան,
 • Ձեր կողմից հայցված տեղեկատվության կամ մեր կարծիքով Ձեզ հետաքրքրող տեղեկատվության տրամադրման համար,
 • Մեր Կայքի օգտագործման վերաբերյալ վիճակագրական տվյալների հավաքագրման համար,
 • Նորությունների բաժանորդագրության համար՝ բացառությամբ մարքեթինգային տեղեկությունների,
 • Մեր ծառայությունների փոփոխությունների մասին Ձեզ ծանուցելու համար:
 1. Տվյալներիպաշտպանությունչարտոնագրված մուտքից

«ԻՋԵՎԱՆԻ ԳԻՆՈՒ,ԿՈՆՅԱԿԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ՓԲԸ -ն ձգտում է պաշտպանել և ապահովել Ձեր տվյալների անձեռնմխելիությունը: Մենք օգտագործում ենք մի շարք միջոցներ ու ընթացակարգեր՝ Ձեր տվյալները չարտոնագրված մուտքից և օգտագործումից, պատահական կամ ապօրինի ոչնչացումից, ինչպես նաև պատահական կորստից կամ փոփոխությունից պաշտպանելու համար: Այդ նպատակով մենք կիրառում ենք այպիսի տեխնոլոգիական միջոցներ, ինչպիսի են օգտանունը/ապահովության ծածկագիրը։

 1. Տվյալներստացողներ

Ձեր տվյալները ստացողներն են.

 • «ԻՋԵՎԱՆԻ ԳԻՆՈՒ,ԿՈՆՅԱԿԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ՓԲԸ -ի ցանկացած ստորաբաժանում,
 • ընկերություններ, որոնք կարող են օգնել ««ԻՋԵՎԱՆԻ ԳԻՆՈՒ,ԿՈՆՅԱԿԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ՓԲԸ -ին սույն Կայքի կառավարման և/կամ շահագործման հարցում,

Մենք նաև կարող ենք Ձեր տվյալները տրամադրել երրորդ անձանց հետևյալ դեպքերում.

 • եթե Դուք այդ տեղեկատվության բացահայտման նախնական համաձայանություն եք տվել,
 • եթե մեզ անհրաժեշտ է բացահայտել տվյալները՝ Ձեր կողմից հայցվող ապրանքի կամ ծառայության տրամադրման համար,
 • եթե մենք վաճառում կամ գնում ենք որևէ բիզնես կամ բաժնետոմսեր, մենք կարող ենք բացահայտել Ձեր տվյալները այդ բիզնեսի կամ բաժնետոմսերի հավանական վաճառողին կամ գնորդին,
 • եթե մենք պարտավոր ենք հայտնել Ձեր տվյալները՝ օրենքի պահանջներին կամ Կայքին առնչվող պայմաններին համապատասխանելու համար, կամ պաշտպանելու համար «ԻՋԵՎԱՆԻ ԳԻՆՈՒ,ԿՈՆՅԱԿԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ՓԲԸ -ի, մեր հաճախորդների կամ երրորդ անձանց իրավունքները, սեփականությունը և/կամ անվտանգությունը: Սա ներառում է այլ ընկերությունների և կազմակերպությունների հետ տվյալների փոխանակումը՝ խարդախությունից պաշտպանելու կամ վարկային ռիսկերը նվազեցնելու նպատակով:
 1. Հղումներդեպիայլ կայքեր

Մեր Կայքը կարող է պարունակել հղումներ դեպի այլ կայքեր: Այդ հղումները տրամադրվում են բացառապես Ձեր հարմարության համար: Անցնելով այդ կայքերից որևէ մեկի հղումով՝ նկատի ունեցեք, որ այնտեղ կարող են գործել անձնական տվյալների պաշտպանության այլ կանոններ, և մենք ոչ մի պատասխանատվություն չենք կրում տեղեկատվության հավաքագրման, օգտագործման, բացահայտման առնչությամբ այդ կայքերի վարած գաղտնիության քաղաքականության համար: Խնդրում ենք ուշադիր ուսումնասիրեք գաղտնիության կանոնները՝ նախքան նման կայքերին Ձեր անձնական տվյալների տրամադրումը:

 1. Հավաքագրված անձնականտվյալների նկատմամբ իրավունքներ

Դուք իրավունք ունեք մուտք ունենալ Կայքում Ձեր տվյալների նկատմամբ, փոփոխություններ կատարել դրանցում, օրինական հիմքներով արգելել դրանց օգտագործումը կամ պահանջել Կայքից դրանց հեռացումը: Այս բոլոր իրավունքներն իրականացվում են էլեկտրոնային նամակի միջոցով, որը Ձեր անձը հավաստող փաստաթղթի պատճենի հետ միասին անհրաժեշտ է ուղարկել [email protected] հասցեով: Ձեր հարցումը կպատասխանվի ողջամիտ ժամկետում՝ գործող օրենսդրությանը համապատասխան: Տվյալների պահպանումն իրականացվում է այնքան ժամանակ, որքան դա անհրաժեշտ է Ձեր հասանելիությունը Կայքին և համապատասխան ծառայություններին ապահովելու համար կամ կիրառվող օրենսդրությամբ սահմանված ժամանակային սահմանափակումներին համապատասխան:

 1. Անձնականտվյալներիպաշտպանության կաննոների փոփոխություն

Մենք մեզ իրավունք ենք վերապահում ժամանակ առ ժամանակ փոփոխել Անձնական տվյալների պաշտպանության սույն կանոնները սեփական հայեցողությամբ: Ձեր տվյալների մշակման կարգի փոփոխության դեպքում մենք պարտավորվում ենք տեղեկացնել Ձեզ նման փոփոխությունների մասին և հայցել դրանց վերաբերյալ Ձեր համաձայնությունը:

 1. Կոնտակտայինտվյալներ

Անձնական տվյալների պաշտպանության սույն կանոնների և մեր կողմից պահպանվող տեղեկությունների վերաբերյալ հարցերը, մեկնաբանությունները, պահանջներն ու բողոքները կարող եք ուղարկել [email protected]  հասցեին: Բոլոր նամակները կուսումնասիրվեն պատշաճ կերպով և առանց ձգձգումների: